แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตีราคาทรัพย์ใช้หนี้ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตีราคาทรัพย์ใช้หนี้ แสดงบทความทั้งหมด

14 ส.ค. 2556

การกู้ยืมเงินแล้วรับทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
          มาตรา 656  ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงินนั้นไซร้ ท่านให้คิดเป็นหนี้เงินค้างชำระโดยจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ
          ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมไซร้ หนี้อันระงับไปเพราะการชำระเช่นนั้น ท่านให้คิดเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ
          ความตกลงกันอย่างใด ๆ ขัดกับข้อความดั่งกล่าวมานี้ ท่านว่าเป็นโมฆะ

การกู้ยืมเงินแล้วรับทรัพย์สินอื่นแทนเงิน