แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พินัยกรรม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พินัยกรรม แสดงบทความทั้งหมด

24 ส.ค. 2556

การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม

1. ต้องพิจารณาก่อนว่าเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ผู้ใดหรือไม่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
          มาตรา 1620 ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือทำพินัยกรรม ไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของ ผู้ตายนั้นตามกฎหมาย
          ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือ มีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จำหน่าย โดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรม ตามกฎหมาย
การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม

13 ส.ค. 2556

แบบของพินัยกรรม

แบบของพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีทั้งหมด 7 แบบ ดังนี้
     1. พินัยกรรมแบบธรรมดา มาตรา 1656
     2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ มาตรา 1657
     3. พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง มาตรา 1658
     4. พินัยกรรมแบบทำเป็นเอกสารลับ มาตรา 1660
     5. พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา มาตรา 1663
     6. พินัยกรรมที่คนไทยทำในต่างประเทศ มาตรา 1667
     7. พินัยกรรมที่ข้าราชการทหารหรือทำการเกี่ยวข้องกับราชการทหารทำระหว่างเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะการรบหรือการสงคราม มาตรา 1669

แบบพินัยกรรม

6 ส.ค. 2556

พินัยกรรม

          พินัยกรรม เป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่างๆ ซึ่งจะเกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนเองตาย เจตนาที่แสดงนั้นเป็นคำสั่งสุดท้ายที่ต้องกำหนดไว้ในพินัยกรรมและต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดด้วย

พินัยกรรม