แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ มรดก แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ มรดก แสดงบทความทั้งหมด

22 ธ.ค. 2557

สมรสครั้งหลังเป็นโมฆะ ไม่ใช่ทายาทโดยธรรม ไม่ได้มรดก

          มาจะกล่าวบทไปถึงแม่ม่ายนางหนึ่ง เมื่อสามีตายไปได้ไม่นาน นางต้องมาจัดการกับเรื่องมรดกของสามีนาง แต่เมื่อนางไปใช้สิทธิขอรับมรดกของสามี เจ้าหน้าที่กลับบอกนางว่าสามีของนางนั้นมีภริยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่ 2 คน จึงปฏิบัติตามคำขอของนางไม่ได้ นางจึงไปเสาะหาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร 


สมรสซ้อน

18 ก.ย. 2556

บิดาทำสัญญาค้ำประกันแล้วตาย ความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันจะตกถึงทายาทหรือไม่

          บิดาของนาย ก. ไปทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ให้นาย ข. และยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาบิดาของนาย ก. ตายลง แม้ว่านาย ข. ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ นาย ก. ซึ่งเป็นทายาทก็ต้องรับไปทั้งหน้าที่และความรับผิดของบิดาที่มีต่อเจ้าหนี้ แต่ไม่ต้องรับผิดเกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

สัญญาค้ำประกันตกถึงทายาท

24 ส.ค. 2556

การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม

1. ต้องพิจารณาก่อนว่าเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ผู้ใดหรือไม่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
          มาตรา 1620 ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือทำพินัยกรรม ไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของ ผู้ตายนั้นตามกฎหมาย
          ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือ มีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จำหน่าย โดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรม ตามกฎหมาย
การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม

6 ส.ค. 2556

พินัยกรรม

          พินัยกรรม เป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่างๆ ซึ่งจะเกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนเองตาย เจตนาที่แสดงนั้นเป็นคำสั่งสุดท้ายที่ต้องกำหนดไว้ในพินัยกรรมและต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดด้วย

พินัยกรรม